dilluns, 29 de juny de 2015

LLIBRES DE TEXT - CURS 2015-16

Teniu disponibles els llistats de llibres i material escolar per al curs 2015-16, de tots els cursos de Primària i Secundària, fent clic ací.
Els llistats d'Infantil no estan disponibles encara, per estar en procés de selecció definitiva dels materials.

ESO - EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA, CURS 2014-15

Per a l'alumnat de Secundària amb assignatures pendents: disposeu del calendari i horari dels exàmens de la Convocatòria Extraordinària, de juny de 2015, fent clic ací.

HUI ÚLTIM DIA DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA INF + PRI, CURS 2015-16

Us recordem que hui acaba el termini per formalitzar la matrícula de les sol·licituds admeses per a Infantil i Primària.

dilluns, 22 de juny de 2015

Reunió pares d'alumnes de nova incorporació, curs 2015-16, sobre TokApp School

  • REUNIONS DIRIGIDES A: pares d'alumnat que s'ha d'incorporar per primera vegada al Centre, per al curs 2015-16 (la majoria sereu els pares del alumnes que entraran a Infantil 3 anys el proper curs).
  • DIA I HORA: Dimarts 23/06/2015, a les 17 h.
  • LLOC: Saló d'Actes.
  • MOTIU: informació i instal·lació del sistema de missatgeria instantània TokApp School, el qual estem utilitzant per a les notificacions que enviem des del Col·legi, a través de mòbils amb accés a Internet.

    Podeu aprofitar per a portar també la documentació per a la matrícula dels alumnes, ja que veniu.

BEQUES MENJADOR 2015-2016LES FAMÍLIES INTERESSADES EN DEMANAR
LA BECA DE MENJADOR
PER AL PRÒXIM CURS,
JA PODEN ARREPLEGAR LA SOL·LICITUD EN SECRETARIA
 

  SOL·LICITUDS D’AJUDES MENJADOR CURS 2015-2016

Podran sol·licitar l’ajuda de menjador els alumnes que realitzen els estudis  d’Educació  Infantil, Primària i Secundària Obligatòria durant el curs 2015-16.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 6 de juliol de 2015 per a Infantil i Primària i el 21 de juliol per a Secundària.
            1.Beneficiaris
Amb independència del nivell de renda familiar, seran beneficiaris directes de l’ajuda assistencial de menjador:
a) L'alumnat pertanyent a una unitat familiar en què algun dels seus membres tinga la condició de víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.
b) L'alumnat del centre educatiu beneficiari de ruta de transport escolar o d’ajuda individual de transport.
C) Alumnat que tinga la condició d’orfe absolut o membre d'una família educadora que aculla menors en situació d'acolliment familiar simple o permanent, així com fills o filles de famílies acollidores.
d) Alumnat de centres específics d’Educació Especial i alumnat d’aules específiques d’educació Especial en centres ordinaris.
Per a la resta d'alumnes, el criteri determinant per a la concessió de l'ajuda és el de RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR.
            2.- Llindar de renda
Podran rebre l’ajuda els alumnes amb una renda familiar anual de 2014 que no supere els següents mòduls econòmics:
Famílies de dos membres:                  24.089 €
Famílies de tres membres:                 32.697 €
Famílies de quatre membres:             38.831 €
Famílies de cinc membres:                  43.402 €
Famílies de sis membres:                    46.853 €
Famílies de set membres:                   50.267 €
Famílies de huit membres:                  53.665 €
A partir de l'octau membre s’afegiran 3.391 € per cada nou membre computable.
Es consideren membres de la unitat familiar: el sol·licitant, el pare, la mare o nou conjuge i els germans menors de 26 anys, o majors de la mencionada edat  quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 per cent, que convisquen en el mateix domicili i i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos. També es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació.
En el cas de custodia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne.
Per a les persones que presenten declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, caldrà atindre’s a la part general de la base imposable, a la qual s’ haurà de sumar la part especial de la dita base imposable de l’estalvi (comproveu les caselles 455 + 465, dels models de declaració de la renda de 2014)
La quantia màxima de les ajudes és de 3,94 €  per dia.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
1.      SOL·LICITUD OFICIAL. Demaneu-la en Secretaria.
2.      Fotocòpies del DNI/NIF/NIE o passaport del pare i de la mare, o del nou cònjuge o persona  unida per anàloga relació, que convisquen amb l’alumne, així  com del NIF de l’alumne/a si en disposa.
3.      Adjuntar documentació que justifique les situacions específiques (acreditar les situacions al·legades en la sol·licitud).

LA DIRECCIÓ

dilluns, 1 de juny de 2015

Últim dia admissió sol·licituds matrícula ESO, curs 2015-16

Hui acaba el període per a presentar la sol·licitud de matrícula per a l'etapa de Secundària, curs 2015-16, el qual ha estat obert des del 25 de maig.
Aquest procediment afecta només a l'alumnat de nova incorporació; l'alumnat que ja està matriculat no ha de fer cap tràmit.