dimarts, 17 de febrer de 2015

CIRCULAR SOBRE EL SEGUR ESCOLAR            He de fer-vos alguns aclariments sobre els segurs que té contractats el Col·legi:
·        Segur d’incendis i robatoris.
·        Segur de responsabilitat civil de l’edifici: Si l’estructura de l’edifici o el seu mobiliari fóra el causant d’un accident.
·        Segur d’accidents del professorat i personal no docent (a banda del segur general de la Seguretat Social.
·        Segur de responsabilitat civil del professorat: Si un professor, en el exercici de la seua professió,  tinguera algun accident i produira un percaç als seus alumnes.
Tots aquestos segurs són obligatoris per llei,  i el col·legi els té contractats amb la  mútua UMAS.
El segur escolar dels alumnes no és obligatori i únicament els contracten alguns centres concertats i Instituts. Els col·legis públics, alguns centres escolars i els particulars fem ús de la Seguretat Social, que tots paguem, bé anant a l’ambulatori o a l’Hospital La Ribera.

            Fa uns quants anys que deixarem de contractar aquest segur per les següent raons:
·        Alguns pares es negaven a pagar-lo perquè ja tenien el segur general de la Seguretat Social. (cada any érem més els que no volien pagar).
·        Existeix una franja horària, de 13:30  a 16 hores, en la qual les clíniques estan  tancades, si un alumne sofria un accident en aquestes hores no teníem altra solució que portar-lo a la seguretat social, i  si l’accident era greu el traslladàvem a l’hospital.
·        Les primes que es paguen per aquestos segurs depenen dels serveis que contractem : cirurgia, pròtesis dental, ulleres, defunció d’algun progenitor, etc. També està la possibilitat de que una família puga contractar-lo a nivell personal.

Per tots aquestos motius, l’equip directiu deixà de contractar el segur escolar i evitar una despesa més als pares                                                 
 El director